bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 287/4, 283/11, 282/2, 275/8, 275/10, 277/2, 276/8 ul. Rzemieślnicza w Zgłobicach w km 0+000 do 0+ 410 zniszczonej podczas powodzi w 2010r. - GK.271.13.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony 

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi gminnej nr 287/4, 283/11, 282/2, 275/8, 275/10, 277/2, 276/8 ul. Rzemieślnicza w Zgłobicach w km 0+000 do 0+ 410 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
dodatkowy 45 23 32 23 8 - wymiana nawierzchni drogowej
Zakres robót:
- korytowanie - 2938,17 m2
- wykonanie podbudowy - 2498 m2
- wykonanie kanalizacji opadowej fi 400 – 406,50 mb
- wykonanie chodnika z kostki brukowej – 786,00 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. asfaltowych – 2800 m2

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów,
przy ul. Krakowskiej 19 w pok.101 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 31.10.2012 r.
Zastrzega się, że terminy zakończenia robót mogą ulec przedłużeniu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością
zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/ Dziennik Podawczy w terminie do dnia 01. 08.2012 r do godz. 13.00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.15 (sala 207 II piętro).

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy
ramowej.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Projekt

- Przedmiary

- Odpowiedź - zmiana SIWZ


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.07.2012 13:04
Ostatnia zmiana dnia: 2012-08-13 13:03:17
Dokument oglądany razy: 1196
Podlega Ustawie