bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na 1) budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach przy drodze powiatowej nr 1350 K relacji Koszyce Małe – Zgłobice na odcinku od ul. Borki do ul. Jałowcowej - dł. ok. 480 mb, 2) budowa ścieżki rowerowej w Radlnej przy drodze powiatowej nr 1401 K relacji Nowodworze – Rzuchowa na odcinku od boiska sportowego do wjazdu na drogę gminną w kierunku zakładu KMK dł. ok. 320 mb /fragment ETAPU III/, 3) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1356 K relacji Tarnów- Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe na odcinku od Ośrodka Zdrowia do Szkoły Podstawowej na dł. ok. 380 mb - Gmina Tarnów - GK.271.14.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania/ o zamówieniu


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach przy drodze powiatowej nr 1350 K relacji Koszyce Małe – Zgłobice na odcinku od ul. Borki do ul. Jałowcowej - dł. ok. 480 mb,
2) budowa ścieżki rowerowej w Radlnej przy drodze powiatowej nr 1401 K relacji Nowodworze – Rzuchowa na odcinku od boiska sportowego do wjazdu na drogę gminną w kierunku zakładu KMK dł. ok. 320 mb /fragment ETAPU III/,
3) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1356 K relacji Tarnów- Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe na odcinku od Ośrodka Zdrowia do Szkoły Podstawowej na dł. ok. 380 mb - Gmina Tarnów.

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
dodatkowy 45 23 24 52 5 - roboty odwadniające i nawierzchniowe

Zakres robót przy drodze nr 1350 K w Zgłobicach obejmuje m.in.:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne – ok. 600 m3,
wykonanie kanalizacji opadowej – 271 mb,
ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 480 mb,
wykonanie podbudowy – 850 m2,
wykonanie ścieżki z kostki wraz z wjazdami – 850 m2.

Zakres robót przy drodze nr 1401 K w Radlnej obejmuje m.in.:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne – ok. 650 m3,
wykonanie kanalizacji opadowej – ok. 310 mb,
ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 310 mb,
wykonanie podbudowy – ok. 570 m2,
wykonanie ścieżki z kostki wraz z wjazdami – ok. 550 m2.

UWAGA! Inwestor posiada prefabrykaty betonowe w następujący ilościach: kostka HOLLAND – 183,6 m2, obrzeże – 140 szt, krawężnik – 140 szt.

Zakres robót przy drodze nr 1356 K w Koszycach Małych obejmuje m.in.:
roboty rozbiórkowe,
ułożenie obrzeża na ławie betonowej – 760 mb,
uzupełnienie podbudowy – ok. 570 m2,
wykonanie chodnika z kostki – ok. 570 m2.

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.

VII. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 15 -11- 2012r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówienia w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

X. Wadium - nie jest wymagane.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik Podawczy/ w terminie do dnia 22.08.2012 r do godz. 13:00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13:15 (sala 207 II piętro).

XII. Termin związania ofertą: 30 dni

XIII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Załączniki:
- SIWZ
- Dokumentacja
- PrzedmiaryOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.08.2012 14:14
Ostatnia zmiana dnia: 2012-09-05 14:11:03
Dokument oglądany razy: 1210
Podlega Ustawie