bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 7.500,00 m2 w roku 2012, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 6,0 m - GK.271.16.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania / o zamówieniu


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 7.500,00 m2 w roku 2012, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 6,0 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 2,5 km,
2. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 7.500m2,
3. górna warstwa podbudowy - kruszywo łamane /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 7.500m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
4. wykonanie warstwy bitumicznej:
a) warstwa wiążąca /wyrównawcza/ o średniej grubości 4 cm. w ilości 450m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy profilowanej (+ -),
b) warstwa ścieralna o grubości 5 cm, wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 7.500m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
5. wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych – 15 szt,
6. wykonanie regulacji zaworów i zasuw wodociągowych – 15 szt.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa – 15 km,
2. Szerokość dróg od 3,0 m do 6,0 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 10 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 31 - 10 - 2012r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówienia w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2.2)Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1) uprawnienia kierownika budowy w zakresie robót drogowych.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 31.08.2012 r. do godz. 13.00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.15 (sala 207 II piętro)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Załączniki:

- SIWZ

- BZPOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.08.2012 15:10
Ostatnia zmiana dnia: 2012-09-14 12:39:37
Dokument oglądany razy: 1074
Podlega Ustawie