bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej na dł. ok. 220 mb wraz z odwodnieniem w przy drodze gminnej tzw. Kamionka w Błoniu - Gmina Tarnów - GK.271.19.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania/ o zamówieniu


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na dł. ok. 220 mb wraz z odwodnieniem w przy drodze gminnej tzw. Kamionka w Błoniu - Gmina Tarnów.

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
dodatkowy 45 23 24 52 5 - roboty odwadniające i nawierzchniowe

Zakres robót obejmuje m.in.:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne – ok. 500 m3,
wykonanie kanalizacji opadowej – ok. 220 mb,
ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 220 mb,
wykonanie podbudowy ,
wykonanie ścieżki z płyt betonowych wraz z wjazdami z kostki – ok. 335 m2.

UWAGA! Inwestor posiada prefabrykaty betonowe w postaci: płytka betonowa, krawężnik i obrzeże.

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.

VII. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 20 -11- 2012r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówienia w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

X. Wadium - nie jest wymagane.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 5.10.2012 r do godz. 13:00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13:15 (sala 207 II piętro).

XII. Termin związania ofertą: 30 dni

XIII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Załączniki:

- SIWZ

- Przedmiary

- Dokumentacja

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.09.2012 16:44
Ostatnia zmiana dnia: 2012-10-17 13:27:15
Dokument oglądany razy: 1124
Podlega Ustawie