bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 15 748 592,70 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2012 rok - FN .271.1.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 15 748 592,70 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2012 rok..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 15 748 592,70 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2012 rok. Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:1.Udzielenie kredytu do kwoty 15 748 592,70 złotych - kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę do wiadomości banku na 1 dzień roboczy na rachunek kredytobiorcy. 2.Spłata kredytu w latach i kwotach:a/2013 rok -800 000,00 zł b)2014 rok-100000,00 zł c/2015 rok -900 000,00 zł d/2016 rok - 2 163 000,00 zł e/2017 rok -2 163 000,00 zł f/2018 rok -2 398 266,00 zł g/2019 rok - 2 363 000,00 zł h/2020 rok -2 451 619,38 zł i/2021 rok -2 409 707,32 zł 3. Spłata kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 28.02.2013 r. 4.Spłata odsetek następować będzie w terminach spłaty rat kapitałowych - począwszy od 31.12.2012 r,5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki /w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/,6.Stała marża banku /określona w załączniku nr 1a do SIWZ/, nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.7.Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią.8.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji,10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 złotych (słownie: Piętnaście tysięcy 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy w formie aneksu nastąpi tylko w przypadku gdy Zamawiający nie wykorzysta w pełnej wysokości postawionego do dyspozycji kredytu. Aneksem zostałyby więc skorygowane kwoty spłat rat kapitałowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Tarnów 33-100 Tarnów ul.Krakowska 19 w pok.2 w godz.8.00 do 15.30, oraz na stronie internetowej..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul.Krakowska 19 pok.6a /Dziennik podawczy/.Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz.12:15 /sala 207 II piętro/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
- SIWZ
- załączniki cz 1.- word
- załączniki cz 2. - excel
- BZP

- Odpowiedź nr 1

- Odpowiedź nr 2

- SIWZ - sprostowanie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.09.2012 10:40
Ostatnia zmiana dnia: 2012-10-22 09:51:07
Dokument oglądany razy: 1326
Podlega Ustawie