bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie na rzecz Zamawiającego bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów - FN.272.2.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego bankowej obsługi rachunku budżetu, rachunków pomocniczych i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnów i jej jednostek organizacyjnych w zakresie rachunku budżetu i rachunków pomocniczych, a w szczególności:3.1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku budżetu Gminy.3.2. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.3.3. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektroniczne umożliwiające w szczególności:3.3.1. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku budżetu, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów,3.3.2 przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,3.3.3 wywołanie dowolnej operacji wg ww kryteriów,3.3.4 realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeby papierowo) z wszystkich ww rachunków, 3.3.5 realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznych i w razie potrzeby papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona zł) 3.3.6 składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe z wszystkich ww rachunków.3.4. Lokowanie środków na lokatach terminowych.3.5. Udzielenie Gminie Tarnów, na jej wniosek, odnawialnego kredytu w rachunku budżetu o oprocentowaniu zmiennym, w wysokości do 4 000 000,00 zł Słownie: Cztery miliony zł na niezmiennych warunkach w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie kredytu liczone będzie jako suma średniej stawki WIBOR 1M z m-ca poprzedzającego kolejny miesiąc odsetkowy i stałej, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy marży banku.3.5.1. Okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, 3.5.2. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem np. opłata za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości; jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu w każdym roku trwania umowy będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, 3.5.3. Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca, 3.5.4 Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel inblanco. 3.6. Realizacja czeków gotówkowych i wydawanie blankietów czekowych.3.7. Zaoferowanie Gminie Tarnów na wszystkich ww rachunkach zmiennego oprocentowania avista liczonego jako iloczyn średniej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i stałego w całym okresie obowiązywania umowy i mnożnika liczbowego zaproponowanego przez bank.3.8. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji.3.9. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do banku w tym samym dniu.3.10. Możliwość uzyskania wyciągów bankowych w formie elektronicznej następnego dnia do godz.8:30.3.11. Doręczanie wyciągów bankowych w formie papierowej najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego do siedziby Urzędu Gminy Tarnów ul. Krakowska 19.3.12. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach i filiach dokonywane będą bez opłat.3.13. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych odbywać się będą bez opłat i prowizji.3.14. Bezpłatne dokonywanie bezpośrednio w banku lub jego filii wypłat: świadczeń socjalnych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, stypendiów socjalnych, świadczeń socjalnych i innych wypłat realizowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne. 3.15. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku lub jego filiach bez pobierania opłat i prowizji.3.16. Wydanie i możliwość korzystania z kart płatniczych i lub kredytowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.3.17. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i produktów bankowych z nim powiązanych (opłaty za przelewy do innych banków) muszą być stałe przez cały okres obowiązywania umowy w stawkach wynikających z oferty. Oferowane stawki nie mogą być wyższe od stawek zawartych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe, załączonych do oferty Wykonawcy, obowiązujących na dzień składania ofert.3.18. Bank zabezpieczy bezpłatny transport gotówki z siedziby Urzędu Gminy do banku i z banku do Urzędu Gminy Tarnów jeden raz w ciągu dnia, a w razie potrzeby dodatkowo, na żądanie Zamawiającego. Godziny konwoju zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.3.19. Ewentualne koszty przenoszenia rachunków bankowych do innego banku pokryje bank, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wybrany przez Zamawiającego.3.20. Automatyczne przeksięgowywanie środków na koniec dnia z rachunku dochodów własnych UG, na rachunek budżetu Gminy Tarnów.3.21. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: zmiany karty wzorów podpisów, wydawanie zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, korzystania z systemu bankowości elektronicznej.3.22. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Tarnów żadnych innych opłat niż określone w specyfikacji.3.23 Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla gminy Tarnów lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszym przetargu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje w przyszłości udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 80
2 - Oprocentowanie zmienne środków a vista na rachunkach bankowych - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pok. 2 w godz. 8.00 do 15.30 oraz na stronie internetowej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pok/Dziennik Podawczy. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:15 /sala 207 II piętro/..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3

- Odpowiedź 4

- Odpowiedź 5

- Odpowiedź 6

- Odpowiedź 7

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.12.2012 14:44
Ostatnia zmiana dnia: 2012-12-19 14:45:57
Dokument oglądany razy: 1647
Podlega Ustawie