bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów technicznych na budowę ścieżek rowerowych w miejscowościach: Poręba Radlna, Błonie, Łękawka, Wola Rzędzińska, Zgłobice oraz budowę fragmentu chodnika w miejscowości Zbylitowska Góra - GK.271.3.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U nr 113 poz 759 z 2010 r. tekst jednolity z p.zm./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych na budowę ścieżek rowerowych w miejscowościach: Poręba Radlna, Błonie, Łękawka, Wola Rzędzińska, Zgłobice oraz budowę fragmentu chodnika w miejscowości Zbylitowska Góra - Gmina Tarnów.

Część 1- Poręba Radlna – pas drogi gminnej o nr działki 27 i 46
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na dł. ok. 470 mb,
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej

Część 2 - Błonie – pas drogi powiatowej nr 1396K
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z częściowym odwodnieniem, na długości ok.800 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej

Część 3 – Łękawka – pas drogi gminnej o nr działki 495
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, na długości ok. 300 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej

Część 4 –Wola Rzędzińska II – pas drogi gminnej o nr działki 3444/1
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, na długości ok.600 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej
projekt na budowę zatoki autobusowej

Część 5 – Wola Rzędzińska I – pas drogi powiatowej nr 1376K
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, na długości ok.350 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej


Część 6 – Zbylitowska Góra – pas drogi powiatowej nr 1350K
projekt na budowę fragmentu chodnika na długości ok. 35 mb

Część 7 – Zgłobice - pas dróg gminnych o nazwie ul. Kolorowa, Złocista i Miła
ul. Kolorowa – projekt na budowę ścieżki rowerowej na długości ok.370 mb
projekt na przebudowę kanalizacji opadowej
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej
projekt na przebudowę słupów teletechnicznych 3 szt
ul. Złocista - projekt na budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 350 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej
ul. Miła - projekt na budowę ścieżki rowerowej na długości ok.380 mb
wjazdy do posesji zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej.
Dla każdej ulicy winno być osobne opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
Słownik CPV:
-główny przedmiot: 71 32 20 00 - 1

Zakres opracowania obejmuje oddzielnie dla każdej części zamówienia :
A) materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
B) opracowanie projektu - 5 egz
w tym projekt odwodnienia /i inne jeśli przepisy wymagają/ - 5 egz.
C) zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie,
D) kosztorys inwestorski - 1 egz
E) przedmiary - 1 egz
F) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz
G) operaty, w tym operat wodnoprawny - jeśli wymagane -2 egz.
Uwaga:
a) Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej, a dokumenty wymienione w pkt. III 3. B), F) dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf .
b) Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.
c) Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Dokumenty:

- SIWZ

- BZP

- BZP - zmiana

- SIWZ - zmiana


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.02.2013 14:56
Ostatnia zmiana dnia: 2013-03-19 11:09:21
Dokument oglądany razy: 1794
Podlega Ustawie