bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych: - nr 769/20, 812, 794/4, 833/11 ul. Ks. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+940 - nr 811 ul. Polna w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+206 stanowiących ciąg jednej drogi, zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. - GK -271.5.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Odbudowa dróg gminnych nr 769/20, 812, 794/4, 833/11 ul. Ks. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+940 i nr 811 ul. Polna w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+206 stanowiących ciąg jednej drogi, zniszczonych podczas powodzi w 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze kanalizacja opadowa podbudowy nawierzchnia asfaltowa chodnik z kostki brukowej przebudowa sieci wodociągowej i energetycznej oznakowanie dróg.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2. Spełniają warunki przetargu o których mowa w art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące 2.1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu - budowa/odbudowa dróg i wartości robót nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności drogowej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Zgodnie z art. 44 ustawy pzp wykonawca składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pzp, dotyczących: 1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1pzp Zamawiający żąda dodatkowo następujących dokumentów lub dokumentów równoważnych z kraju Wykonawcy: 2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; /wg wzoru określonego formularzem Nr 1/. 2.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.3 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; /wg wzoru określonego formularzem nr 2/. 2.4 Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3.3 Informacji Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej - według załącznika nr 3 . IX Inne informacje: 1. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /Podwykonawcom/, Wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej jaka część zamówienia będzie przez nich wykonywana (art.36 ust.4 pzp). 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkich Wykonawców lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące indywidualnie każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, powinny być złożone przez każdego z nich odpowiednio. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 3.2 specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz U z 2013r. poz. 231/ -jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którzy udostępniają zasoby do realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych. 2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 103 Ip. lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w tym samym dniu o godz. 13:00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Dokumentacja:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- Projekt

- Specyfikacje techniczne

- Odpowiedź 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 27.03.2013 14:41
Ostatnia zmiana dnia: 2013-04-26 09:23:12
Dokument oglądany razy: 1621
Podlega Ustawie