bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg dojazdowych do pól: tzw. "Na Doły" w miejscowości Łękawka dł. 870m /dz. nr 37, 156/, tzw. "Koło Górskiego" w miejscowości Poręba Radlna dł. 450m /dz. nr 733/ - GK.271.9.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do pól:
tzw. "Na Doły" w miejscowości Łekawka dł. 870m /dz. nr 37, 156/,
tzw. "Koło Górskiego" w miejscowości Poręba Radlna dł. 450m /dz. nr 733/.

Zakres robót dla drogi nr 37, 156 w Łekawce obejmował będzie:
profilowanie i zagęszczenie podłoża,
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 2610 m2,
wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm – 2436 m2,

Zakres robót dla drogi nr 733 w Porębie Radlnej obejmował będzie:
profilowanie i zagęszczenie podłoża,
mechaniczne ścięcie poboczy – 450 m2,
wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 20 cm – 1350m2.


Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy,
B/ zakończenie robót ustala się: 05-09-2013 r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 prawa zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki przetargu, o których mowa w art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące:
2.1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
2.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu – budowa/odbudowa dróg i wartości robót nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2.3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
2.4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności drogowej.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2.5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3. Zgodnie z art. 26 ust 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie warunku przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum.
Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy) Podwykonawców biorących udział w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie zamówienia.
Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Przedmiar - Łękawka
- Przedmiar - Poręba Radlna

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.07.2013 14:47
Ostatnia zmiana dnia: 2013-08-19 14:57:14
Dokument oglądany razy: 973
Podlega Ustawie