bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m. - GK.271.11.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważnionyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania / o zamówieniuI. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m,

Zakres robót obejmuje m. in.:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur żelbetowych typu WIPRO ø 400mm – ok. 908 m,
wykonanie podbudowy,
wykonanie krawężników monolitycznych,
wykonanie ścieżki z nawierzchni betonowej wraz z wjazdami – ok. 800 m.


Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45-23-32-20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45-23-24-52 5 – roboty odwadniające i nawierzchniowe.

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 30 - 11 - 2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych w zakresie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1) uprawnienia kierownika budowy w zakresie robót drogowych.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
5. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust 2c, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -80% oraz okres gwarancji – 20%.

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 17.09.2013 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10.15 (sala 207 II piętro)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- Dokumentacja

- SIWZ - modyfikacja

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.09.2013 15:49
Ostatnia zmiana dnia: 2013-09-06 13:25:46
Dokument oglądany razy: 1141
Podlega Ustawie