bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert cenowych na wykonanie modernizacji drogi gminnej o nr dz. 97/4 i 94/1 położonej w Zawadzie - Gmina Tarnów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie modernizacji drogi gminnej o nr dz. 97/4 i 94/1 położonej w Zawadzie - Gmina Tarnów.

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) wykonanie prac ziemnych polegających na zebraniu i profilowaniu skarpy oraz korytowaniu pod poszerzenie drogi wraz z odwozem ziemi samochodem samowyładowawczym na odległość do 0,5 km – ok. 1000 m3,
2) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża – ok. 580 m2,
3) wykonanie podbudowy z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-80mm gr. w-wy 30 cm /likwidacja zaniżenia/– ok. 100 m2,
4) wykonanie podbudowy z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0-80mm gr. w-wy 15 cm /na poszerzeniu drogi/ – ok. 230 m2,
5) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. w-wy 8 cm – ok. 580 m2,
6) ułożenie korytek betonowych /głębokich/ na ławie z pospóły żwirowej gr 10 cm /prefabrykaty Inwestora/– ok. 110 mb,
7) umocnienie skarpy płytami ażurowymi 80x60cm cm /prefabrykaty Inwestora/– ok. 88 m2,
8) wykonanie przepustu z rury PVC karbowanej fi 40 cm dł. 6mb na ławie żwirowej wraz z przyczółkami dla rury fi 40 cm.
9) przeróbka chodnika z kostki wraz z krawężnikiem i obrzeżem /rozbiórka i ponowne ułożenie/ na dł. ok. 5mb,
10) przeróbka studzienki ściekowej – 1 szt.
11) uporządkowanie terenu, ręczne plantowanie skarpy wraz z obsianiem trawą – ok. 300 m2.

Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót, za wyjątkiem prefabrykatów: korytek i płyt ażurowych. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Każda z pozycji winna być wyceniona osobno zgodnie z punktem V formularza ofertowego.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
4. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2013 r.
5. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 16.10.2013 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie modernizacji drogi gminnej o nr dz. 97/4 i 94/1 położonej w Zawadzie - Gmina Tarnów.”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 11.10.2013 15:20
Ostatnia zmiana dnia: 2013-10-11 15:20:40
Dokument oglądany razy: 974
Podlega Ustawie