bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wątok w Zbylitowskiej Górze, gm. Tarnów wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 14 000 NETTO

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30


II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wątok w Zbylitowskiej Górze, gm. Tarnów wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

1. Opracowanie zawierać będzie:
A) materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
B) opracowanie projektu - w 5 egz w tym projekt odwodnienia, i inne jeśli przepisy wymagają - 5 egz.
C) zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie,
D) kosztorys inwestorski - 1 egz.,
E) przedmiary - 1 egz.,
F) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.,
G) materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy -3 egz.,
H) operaty, w tym operat wodnoprawny - jeśli wymagane -2 egz.,
I) mapę do celów projektowych.
2. Projekt techniczny, specyfikację techniczną i kosztorysy należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF.
3. Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub ewentualne zgłoszenie.
4. Szczegółowy zakres prac określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących podstawę sporządzenia oferty.
5. Opis przedmiotu zamówienia /w projekcie, STWIOR, kosztorysach/ nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i ich dostępu do zamówienia publicznego.
6. Zastosowane w projekcie budowlanym opisy, znaki towarowe, patenty, nazwy własne muszą zawierać bezwzględnie dopisek „lub równoważne” i być stosowane w szczególnych przypadkach lub niemożności opisu z zastosowaniem obiektywnych cech jakościowych lub technicznych.


III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając zakres opracowania.

2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42
3. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2014 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 13.12.2013 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wątok w Zbylitowskiej Górze, gm. Tarnów wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% .
Załączniki:
- mapa1
- mapa2
- wzór oferty - pdf
- wzór oferty - doc (Word)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.12.2013 14:50
Ostatnia zmiana dnia: 2013-12-09 14:50:28
Dokument oglądany razy: 1005
Podlega Ustawie