bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów Gminy Tarnów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
"Wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów Gminy Tarnów"zgodnie z poniższą tabelą:

1. Wywóz nastąpi w ciągu 24 h od dokonania zgłoszenia z Urzędu Gminy Tarnów.
2. Zaznacza się, że wywóz będzie dokonywany nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Pojemniki wskazane w powyższej tabeli zabezpieczy Zleceniobiorca.
4. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę w terminie 30 dni od dnia złożenia na dzienniku podawczym UGT.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając lokalizację i ilość opróżnianych pojemników.

2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42
3. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2014 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 17.01.2013 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: "Wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
z obiektów Gminy Tarnów"
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% jako suma wszystkich składników z tabeli.


Załącznik do niniejszego zaproszenia stanowi FORMULARZ OFERTY

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.01.2014 15:52
Ostatnia zmiana dnia: 2014-01-23 16:16:10
Dokument oglądany razy: 951
Podlega Ustawie