bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Koszycach Wielkich - IR -271.1.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U z 2013 r. poz 907 z p.zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Koszycach Wielkich.
(kod CPV: 45 21-22-21-1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych)

2. Zakres robót obejmuje między innymi:
-boisko sportowe o nawierzchni sztucznej na istniejącej asfaltowej płycie 450 m2
- opaska, chodnik z kostki 6 cm – 294 m2
- obrzeża betonowe 8 cm - 365 mb
- wykonanie niwelacji terenu, trawników
- wyposażenie placów sportowych
-ogrodzenie wysokości 4,0 m – 96 mb
-brama i furtka

2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.06.2014 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
SIWZ
- BZP
- Przedmiar 
- Wzór umowy
- Projekt

- Specyfikacja techniczna

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3
- Odpowiedź 4

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.01.2014 10:56
Ostatnia zmiana dnia: 2014-02-27 14:44:57
Dokument oglądany razy: 1453
Podlega Ustawie