bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Południowej położonej w Koszycach Wielkich - Gmina Tarnów, dł. ok. 650 mb i szer. 1,5mb. - GK.271.8.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
 Nasz znak: GK.271.8.2014; Tarnów, dnia 4.04.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 14 000 Euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Południowej położonej w Koszycach Wielkich - Gmina Tarnów, dł. ok. 650 mb i szer. 1,5mb.

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) wykonanie prac ziemnych /korytowanie/ wraz z odwozem ziemi samochodem samowyładowawczym na odległość do 3 km – ok. 264,86 m3,
2) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża – ok. 847 m2,
3) wykonanie podbudowy z kruszonego naturalnego gr. w-wy 20 cm /chodnik/ – ok.661 m2,
4) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm /wjazdy/ - ok. 186 m2,
5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm /wjazdy/ - ok. 186 m2,
6) ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie betonowej – ok. 569 mb,
7) wykonanie chodnika z kostki Holland gr 6cm kolor szary – 249,40 m2,
8) wykonanie chodnika z kostki Holland gr 6cm kolor czerwony /pasek/ – 66 m2,
9) wykonanie wjazdów z kostki Holland gr 8 cm kolor czerwony – 186 m2,
10) wykonanie chodnika z kostki Holland gr 6cm kolor szary /materiał Inwestora/–345,6 m2,
11) wykonanie regulacji studni – 3 szt.,
12) wykonanie obsypki obrzeża betonowego ziemią i plantowanie terenu – ok. 1000 m2,
13) obniżenie istniejącego krawężnika – 20 mb.
14) uporządkowanie terenu i obsianie terenu trawą – ok. 1000 m2.

2. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót, za wyjątkiem kostki gr. 6cm kolor szary w ilości 345,6m2. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w oparciu o zakres prac przedstawiony w pkt II, ppkt.1.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
4. Termin wykonania zamówienia do 30.05.2014 r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 10.04.2014r. do godz. 8:30 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Południowej położonej w Koszycach Wielkich - Gmina Tarnów.”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

- Formularz ofertowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.04.2014 20:28
Ostatnia zmiana dnia: 2014-04-28 15:00:28
Dokument oglądany razy: 878
Nie podlega Ustawie