bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu- GR .6840.03.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przeatrg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- numer 39/36 o pow. 0.1390 ha , cena wywoławcza – 49 200.00 zł netto ( 11720,42 € ),
wadium 4920.00 zł, postąpienie 500.00 zł,
- numer 39/34 o pow. 0.1602 ha , cena wywoławcza – 54 300.00 netto (12935,35 € ),
wadium 5430.00 zł, postąpienie 600.00 zł,
- numer 39/33 o pow. 0.2537 ha , cena wywoławcza – 59 200.00 zł netto ( 14102,63 € ),
wadium 5920,00 zł, postąpienie 600,00 zł, (obciążenie: częściowo ok. ½ w strefie wysokiego napięcia),

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

- numer 39/31 o pow. 0.3409 ha , cena wywoławcza – 46 300.00 zł netto ( 11029,59 € ),
wadium 4630.00 zł, postąpienie 500.00 zł (obciążenie: w strefie wysokiego napięcia).

Do ceny wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

W/w nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr TR1T/00053335/9.

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) przeznaczenie podstawowe w/w działek - pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną (symbol „2MN/U”).

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 5 kwietnia 2014 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.03.2014 15:28
Ostatnia zmiana dnia: 2014-05-13 12:25:22
Dokument oglądany razy: 1451
Nie podlega Ustawie