bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2014 o wartości do kwoty 50 tys. złotych brutto - GK.271.10.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2014 o wartości do kwoty 50 tys. złotych brutto.

1. Technologia wykonania:
a) wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm bez obcinania krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem
- dodatek za każdy następny cm grubości masy na gorąco bez obcinania krawędzi /plus,minus/
b) wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm z odcięciem krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem
- dodatek za każdy następny cm grubości masy na gorąco z odcięciem krawędzi /plus,minus/
c) uzupełnienie dużych ubytków tłuczniem za każdy 1cm grubości warstwy /plus,minus/

Suma cen z pozycji a, b, c brutto będzie głównym kryterium wyboru oferenta.
W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć wycenę robót:
a) cena brutto za 1m2 wykonania remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm bez obcinania krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem,
- cena brutto za 1m2 wykonania dodatkowego cm grubości masy na gorąco bez obcinania krawędzi /plus,minus/
b) cena brutto za 1m2 wykonania remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm z odcięciem krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem
- cena brutto za 1m2 wykonania dodatkowego cm grubości masy na gorąco z odcięciem krawędzi /plus,minus/
c) cena brutto za 1m2 uzupełnienia dużych ubytków tłuczniem za każdy 1cm grubości warstwy /plus,minus/
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-15
4. Termin wykonania zamówienia do 28.11.2014 r.
5. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 15.05.2014 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2014 o wartości do kwoty 50 tys. złotych brutto”.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% - Suma cen z pozycji a, b, c brutto będzie głównym kryterium wyboru oferenta.
Załączniki:

- Wzór oferty

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.05.2014 15:26
Ostatnia zmiana dnia: 2014-05-20 16:00:35
Dokument oglądany razy: 829
Nie podlega Ustawie