bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce - IR -271.12.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01
34, faks 014 688 01 03.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Łękawce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje między
innymi: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze wymiana stolarki okiennej - szt.117 dostawa z montażem drzwi
zewnętrznych aluminiowych - szt.2 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 8 cm- 1.134,8
m2 ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną - 886 m2 wykonanie tynków elewacyjnych
montaż nowych rur spustowych malowania obróbek blacharskich wykonanie instalacji odgromowej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•VI.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w
wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu - termomodernizacjidocieplenie
obiektów kubaturowych i wartości robót nie mniejszej niż 150.000 zł brutto,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten
okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu
wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w
specjalności konstrukcyjno -budowlanej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie:
spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1
prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków
pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe
niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od
Wykonawcy. 1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się
zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż
wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał
Zamawiający lub wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W
przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli
jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z
zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w
interesie publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający
przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez
właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w
związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji
robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych.
2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest
konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca
wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy
Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjnoadministracyjną
umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów 33-
100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip w cenie 30 zł brutto lub pocztą na podstawie pisemnego
zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A. Otwarcie
ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w tym samym dniu o godz. 12.15 sala. 207 - II piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiar

- Projekt

- Projekt umowy

- STWiOR

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.04.2014 15:49
Ostatnia zmiana dnia: 2014-05-22 09:47:16
Dokument oglądany razy: 1333
Podlega Ustawie