bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kaplicy cmentarnej i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Tarnowiec, gmina Tarnów – dz. nr 824 - GK.7040.1.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kaplicy cmentarnej i kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w miejscowości Tarnowiec, gmina Tarnów – dz. nr 824"

1. Opracowanie zawierać będzie:
a) opracowanie map do celów projektowych, materiałów do decyzji WZ,
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach: - w 5 egz
architektura,
konstrukcja,
projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej,
projekt przyłączy do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i energetycznej
projekt przełożenia sieci kolidujących – jeśli wymagane,
projekt dojść i chodników
projekt kolumbarium,
plan zagospodarowania działki.
c) kosztorys inwestorski – 1 egz
d) przedmiary - 1 egz
e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz
f) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu.

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
powierzchnia użytkowa kaplicy ok.100 m2,
wysokość kalenicy max. 10,5 mb,
3. Projekt techniczny, specyfikację techniczną i kosztorysy należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF. Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.
4. Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach dla tego typu obiektów.
5. Opis przedmiotu zamówienia /w projekcie, STWIOR, kosztorysach/ nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i ich dostępu do zamówienia publicznego.
6. Zastosowane w projekcie budowlanym opisy, znaki towarowe, patenty, nazwy własne muszą zawierać bezwzględnie dopisek „lub równoważne” i być stosowane w szczególnych przypadkach lub niemożności opisu z zastosowaniem obiektywnych cech jakościowych lub technicznych.

III. Warunki.
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając zakres opracowania.

2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42
3. Termin wykonania zamówienia do 28.12.2014 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kaplicy cmentarnej i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Tarnowiec, gmina Tarnów – dz. nr 824".
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% .
Załączniki:

– skan mapy z planowaną lokalizacją

- Formularz ofertowy

- mapa - sieci

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.06.2014 14:03
Ostatnia zmiana dnia: 2014-06-25 14:21:58
Dokument oglądany razy: 1020
Nie podlega Ustawie