bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżek rowerowych oraz chodnika przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów w 2014 r. - GK.271.15.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z p. zm./
I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dokończenie ostatniego fragmentu budowy ścieżki rowerowej w Radlnej przy drodze
powiatowej nr 1401K relacji Nowodworze – Rzuchowa na odcinku o dł. ok. 400 mb,
2) dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1376K relacji Skrzyszów –
Łękawka w miejscowości Łękawka o łącznej dł. ok. 400 mb, pierwszy odcinek w km od 0+000
do 0+166 /do zatoki autobusowej/, drugi odcinek w km od 0+380 do 0+616 /do granicy z
Łękawicą/,
3) budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej I przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji
Lisia Góra – Wola Rzędzińska – Zaczarnie na odcinku o dł. ok. 330 mb /od ośrodka zdrowia/,
4) budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice –
Szczepanowice na odcinku o dł. ok. 275 mb.
Zakres robót obejmuje m. in.:
– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV,
– wykonanie podbudowy,
– ułożenie krawężnika na ławie betonowej,
– ułożenie obrzeża na ławie betonowej,
– wykonanie ścieżki rowerowej lub chodnika z kostki gr 6 cm w kolorze szarym oraz
czerwony pasek, kostka Holland,
– wykonanie wjazdów w ciągu ścieżki rowerowej lub chodnika z kostki gr 8 cm w kolorze
czerwonym, kostka Holland.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45-23-32-20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45-23-24-52 5 – roboty odwadniające i nawierzchniowe.
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
VI. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy,
B/ zakończenie robót ustala się: 15-09-2014 r.
Załączniki:
- SIWZ

-BZP
- Przedmiary - Radlna
- Przedmiary - Łękawka
- Przedmiary - Błonie
- Przedmiary - Wola Rzędzińska
- Projekt umowy

- Mapy (25 MB)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.06.2014 15:07
Ostatnia zmiana dnia: 2014-06-30 17:06:39
Dokument oglądany razy: 1182
Podlega Ustawie