bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zmianę sposobu zasilania linią wewnętrzną oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej z 16 kV na 46 kV w Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 253 A - GK.271.18.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów ułrKfakówska 19,33-100 Tarnów tel. 14/688-01-15 fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zmiana sposobu zasilania linią wewnętrzną oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej z 16 kV na 46 kV w Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 253 A.
Zakres prac obejmował będzie m.in.:

  • Ułożenie kabla
  • Zabudowa układu półpośredniego na zewnątrz budynku
  • Podłączenie kabla w istniejącym złączu kablowym
  • Modernizacja rozdzielni RG w budynku szkoły

2. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta
3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robot. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

III. Warunki
Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w oparciu o przedłożony przedmiar robót.
Do wglądu, w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, projekt budowlany.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel.
14/688-01-15
Termin wykonania zamówienia do 15.08.2014 r.
Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 30.06.2014r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Zmiana sposobu zasilania linią wewnętrzną oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej z 16 kV na 46 kV w Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 253 A.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.Przedmiar

Ogłoszenie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.06.2014 09:02
Ostatnia zmiana dnia: 2014-07-04 12:38:18
Dokument oglądany razy: 766
Nie podlega Ustawie