bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o sprzedaży działek - GR .6840.07.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października grudnia 2014 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Błoniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 32/2 o pow. 0.12 ha objęta KW nr TR1T/00029779/6.


Cena wywoławcza 1890.00 zł netto, wadium 100.00 zł, postąpienie 20.00 zł.

W/w nieruchomość wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów dla terenów rolnych i leśnych zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVII/242/2008 z dnia 19 września 2008 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 743 poz. 5235 z dnia 28 listopada 2008 r. oznaczona symbolem „R2” stanowi teren rolny (zakaz budowy).

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 24 października 2014 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.09.2014 12:00
Ostatnia zmiana dnia: 2014-09-24 12:00:52
Dokument oglądany razy: 838
Nie podlega Ustawie