bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów Gminy Tarnów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 EUROI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
"Wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów Gminy Tarnów"zgodnie z poniższą tabelą:

1. Wywóz nastąpi w ciągu 24 h od dokonania zgłoszenia z Urzędu Gminy Tarnów.
2. Zaznacza się, że wywóz będzie dokonywany nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Pojemniki wskazane w powyższej tabeli zabezpieczy Zleceniobiorca.
4. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę w terminie 30 dni od dnia złożenia na dzienniku podawczym UGT.

III. Warunki
1. Zleceniobiorca składający ofertę zobowiązany jest do posiadania:
zezwolenia właściwego organu wydanego na podstawie ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów.
zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej gminy Tarnów.
2. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając lokalizację i ilość opróżnianych pojemników.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42
4. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2015 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 30.12.2014 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: "Wywóz niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
z obiektów Gminy Tarnów"
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% jako suma wszystkich składników z tabeli.


Załącznik do niniejszego zaproszenia stanowi FORMULARZ OFERTY

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.12.2014 08:47
Ostatnia zmiana dnia: 2015-01-07 15:35:45
Dokument oglądany razy: 757
Nie podlega Ustawie