bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych: • środkami transportu o ładowności od 10t do 20t na odległość do ok. 50km, • środkami transportu o ładowności powyżej 20t na odległość do ok. 150km na terenie Gminy Tarnów w ilości ok. 250 tys. t-km w roku 2015 - GK.271.2.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania / o zamówieniu

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych:
• środkami transportu o ładowności od 10t do 20t na odległość do ok. 50km,
• środkami transportu o ładowności powyżej 20t na odległość do ok. 150km
na terenie Gminy Tarnów w ilości ok. 250 tys. t-km w roku 2015.

Transport środkami transportu o ładowności od 10t do 20t stanowić będzie +/- 10% warości zamówienia.

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 60.10.00.00.9

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8:30 do 15:30.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym
www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

VII. Termin wykonywania zamówienia ustala się: do 18 -12- 2015 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu minimum 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1) Dysponowania środkiem transportu o ładowności od 15 ton do 20 ton samowyładowczym w ilości min. 1 pojazdu oraz środkiem transportu o ładowności powyżej 20 ton samowyładowczym w ilości min. 1 pojazdu.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz/.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100% stanowiąca sumę cen za 1 t-km na odległość do ok. 50km i 1 t-km na odległość do ok. 150km.

X. Wadium - nie jest wymagane.

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik Podawczy/ w terminie do dnia 10.02.2015 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:15 (sala 207 II piętro)

XII. Termin związania ofertą: 30 dni

XIII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.01.2015 15:25
Ostatnia zmiana dnia: 2015-02-27 17:18:03
Dokument oglądany razy: 909
Podlega Ustawie