bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego chodnika wraz z odwodnieniem, kanalizacją opadową, spocznikiem przystankowym oraz przejściem dla pieszych, przy ul. Słonecznej w Zgłobicach - GK.271.4.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego chodnika wraz z odwodnieniem, kanalizacją opadową, spocznikiem przystankowym oraz przejściem dla pieszych, przy ul. Słonecznej w Zgłobicach.

1. Zakres opracowania:
1) Przewidywany zakres projektu:
a) chodnik dł.ok. 85 mb, szer. 1,5 mb,
b) Kanalizacja deszczowa:
- Kanał odwadniający dł. ok. 85 mb,
c) przejście dla pieszych przez ul. Słoneczną,
d) spocznik autobusowy wraz ze słupkiem przystankowym.

2) Lokalizacja – dz. nr 690 w Zgłobicach, dł. ok. 85 mb rozpoczynając od ul. Spokojnej.
3) Zakres opracowania dokumentacyjnego obejmował będzie m.in.:
- sporządzenie koncepcji projektowej (2egz.) w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych – do uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym lub ewentualnych konsultacji społecznych
- sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – poz. 462 (ze zmianami) oraz przepisami Prawa budowlanego.
a) Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi,
- profil podłużny w skali 1: 500/50,
- przekroje poprzeczne,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych w tym szczegóły wjazdów indywidualnych do przebudowy,
- tabele robót ziemnych sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych.
b) Branża sanitarna
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla kanalizacji deszczowej,
- profil podłużny kanału deszczowego,
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych,
- przekroje typowe,
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych,
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych,
c) Ponadto
- operat wodnoprawny 2egz.,
- opinię geotechniczną /jeśli będzie wymagana/,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4) Mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Specyfikacja, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja winny być opracowane również w formie elektronicznej.

III. Warunki


1. Opracowana dokumentacja winna zawierać wszystkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wartość brutto za wykonanie opracowania będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości opracowania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
5. Termin wykonania zamówienia do 31.07.2015 r.

6. Sposób zapłaty: dwie faktury, po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 60% wartości całego zamówienia po złożeniu w urzędzie Gminy Tarnów kompletnej dokumentacji,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 16.03.2015r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego chodnika wraz z odwodnieniem, kanalizacją opadową, spocznikiem przystankowym oraz przejściem dla pieszych, przy ul. Słonecznej w Zgłobicach.”

2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 11.03.2015 08:19
Ostatnia zmiana dnia: 2015-03-19 14:21:08
Dokument oglądany razy: 803
Nie podlega Ustawie