bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.04.2015 09:12, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o wyborze oferty - publikacja (11-05-2015 ms)

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb - IR.7012.17.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb.

1. Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
od strony ul. Spacerowej na dł. ok. 130m droga o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3.0m
od strony ul. Kaweckiego na dł. ok. 150m jezdnia częściowo o nawierzchni bitumicznej, częściowo o nawierzchni z betonowych płyt drogowych.
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową.

Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość projektowanej drogi zmienna w zależności od dostępności terenu. Ograniczenia w dostępności wynikają z usytuowania istniejących ogrodzeń oraz szerokości działki drogowej. W miejscach wynikających z warunków technicznych oraz możliwości terenowych zaprojektować „zatoki mijankowe”. Pozyskanie terenów prywatnych uwarunkowane jest uzyskaniem zgód na wejście w teren od ich właścicieli. W tym celu należy wcześniej wykonać i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcję wstępnych rozwiązań projektowych.
Przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


III. Przewidywany zakres projektu
- droga – ciąg główny ok. 380m
- odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Istnieje możliwość włączenia projektowanego kanału deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaweckiego na odcinku pomiędzy ul. Wątok i ul. Skotnik.
Z powodu braku szczegółowej inwentaryzacji kanału należy rozpoznać jego stan istniejący
i możliwości włączenia. Włączenie wykonać za zgodą i na warunkach administratora sieci kanalizacji deszczowej.
- ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.

IV. Zakres dokumentacji obejmował będzie:
1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
2. sporządzenie koncepcji projektowych w skali 1:500na aktualnej mapie do celów projektowych – celem uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym lub ewentualnych konsultacji społecznych
3. w przypadku gdy przyjęte rozwiązania spowodują konieczność zajęcia działek nie będących działkami pasa drogowego, należy uzyskać zgody właścicieli zajmowanych terenów
4. sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – poz. 462 (ze zmianami)
oraz przepisami Prawa budowlanego obejmującego:
a) Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi
- profil podłużny w skali 1: 500/50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w odległościach nie większych niż 50m,
oraz w miejscach charakterystycznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych w tym szczegóły wjazdów indywidualnych, szczególnie wjazdów skomplikowanych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych

b) Branża sanitarna – kanał deszczowy
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla kanalizacji deszczowej
- profil podłużny kanału deszczowego
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych


c) Inne projekty branżowe – jeżeli ich wykonanie wynikać będzie z warunków i uzgodnień branżowych w przypadku zaistnienia kolizji z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi.

d) Pozostałe
- operat wodnoprawny 2egz. (jeśli jego sporządzenie wynikać będzie z przyjętych rozwiązań)
- opinię geotechniczną oraz projekt geotechniczny (w zależności od klasyfikacji geotechnicznej obiektu)
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Projekt , przedmiar robót, specyfikacja techniczna winny być opracowane również w wersji elektronicznej.

Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe w tym zgody na wejście w teren oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 101 tel. 14/688-01-16
5. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2015 r.
6. Termin i sposób zapłaty: termin zapłaty do 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu w dwóch etapach , po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 80% wartości całego zamówienia po złożeniu w urzędzie Gminy Tarnów kompletnej dokumentacji,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 07.05.2015r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu budowlanego ul. Wątok w Zbylitowskiej Górze .
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Mapa

- Formularz ofertyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2015 09:12
Ostatnia zmiana dnia: 2015-04-23 09:12:12
Dokument oglądany razy: 1220
Nie podlega Ustawie