bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.04.2015 09:21, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o wyborze oferty - publikacja (11-05-2015 ms)

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb - IR.7012.18.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb.

1.Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
nawierzchnia bitumiczna szer. ok. 3.0-3,5m
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową
Lokalizacja – Gmina Tarnów m. Zbylitowska Góra - dz. nr 702/5; 708; 985/3 i inne

2. Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość podstawowa projektowanej drogi 5.0m ze zwężeniami w miejscach ograniczeń terenowych. Wykonanie projektu powinno poprzedzić wykonanie koncepcji projektowej będącej podstawą do uzyskania zgód na wejście w działki obce, od ich właścicieli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej oceny przygotowanej koncepcji. Wymagane jest szczegółowe rozpoznanie warunków do projektowania w terenie .

III . Przewidywany zakres projektu
- droga – ciąg główny ok. 450m
- odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Przy projektowaniu kanału deszczowego należy rozważyć możliwość jego odprowadzenia do pobliskiej sieci kanalizacji lub odprowadzenie w teren. W przypadku włączenia do kanalizacji deszczowej należy rozpoznać stan istniejącego kanału i możliwość włączenia oraz uzyskać zgodę i warunki włączenia od administratora kanału. W przypadku odprowadzenia projektowanego kanału w teren należy sporządzić operat wodno prawny.
- ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.

IV. Zakres dokumentacji będzie obejmował:
1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
2. sporządzenie koncepcji projektowych w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych celem uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym lub ewentualnych konsultacji społecznych
3. przygotowanie materiałów do decyzji WZiZT
4. w przypadku gdy przyjęte rozwiązania spowodują konieczność zajęcia działek nie będących działkami pasa drogowego, należy uzyskać zgody właścicieli zajmowanych terenów

5. sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – poz. 462 (ze zmianami)
oraz przepisami Prawa budowlanego obejmującego:
a) Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi
- profil podłużny w skali 1: 500/50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w odległościach nie większych niż 50m,
oraz w miejscach charakterystycznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych w tym szczegóły wjazdów indywidualnych, szczególnie wjazdów skomplikowanych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych

b) Branża sanitarna – kanał deszczowy
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla kanalizacji deszczowej
- profil podłużny kanału deszczowego
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych

c) Inne projekty branżowe – jeżeli ich wykonanie wynikać będzie z warunków i uzgodnień branżowych w przypadku zaistnienia kolizji z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi

d) Pozostałe
- operat wodnoprawny 2egz. ( jeśli jego sporządzenie wynikać będzie z przyjętych rozwiązań)
- opinię geotechniczną oraz projekt geotechniczny ( w zależności od klasyfikacji geotechnicznej obiektu)
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Projekt , przedmiar robót, specyfikacja techniczna winny być opracowane również w wersji elektronicznej.

Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe w tym zgody na wejście w teren oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 101 tel. 14/688-01-16
5. Termin wykonania zamówienia do :
- przygotowanie materiałów do decyzji wz -30.05.2015 r
- opracowanie projektu - 30.11.2015 r.
6. Termin i sposób zapłaty: termin zapłaty do 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu w dwóch etapach , po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 80% wartości całego zamówienia po złożeniu w urzędzie Gminy Tarnów kompletnej dokumentacji,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 07.05.2015r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu budowlanego ul. Miłej w Zbylitowskiej Górze .
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Formularz ofertowyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2015 09:21
Ostatnia zmiana dnia: 2015-04-23 09:21:57
Dokument oglądany razy: 1128
Nie podlega Ustawie