bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ul. Sportowej w Tarnowcu na dł. ok. 1,2 km na działkach nr 30/1, 32/1, 33/54, 33/214, 547/3 - IR.7012.10.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone
- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ul. Sportowej w Tarnowcu na dł. ok. 1,2 km na działkach nr 30/1, 32/1, 33/54, 33/214, 547/3

1. Stan istniejący
przebieg drogi na odc. ok. 600m przez osiedle domków jednorodzinnych, a na długości ok.550m przez tereny rekreacyjno – sportowe.
na odcinku ok. 340m bezpośrednie sąsiedztwo z linią kolejową relacji Tarnów – Nowy Sącz.
istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej szer. 3.0 – 3.3m na długości ok. 420m z jednostronnym krawężnikiem drogowym
istniejące odwodnienie: częściowo studniami ściekowymi w jezdni, częściowo rowami otwartymi i przepustami, częściowo retencją terenową
w obrębie pasa drogowego występują sieci infrastruktury obcej: gazociągi, wodociągi, kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne podziemne i napowietrzne.
Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania z wydzieloną jezdnią o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem najazdowym (ścieżką) z kostki betonowej szerokości łącznej 5.0-5,5m. należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą nawierzchnię jako podbudowę projektowanej drogi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej oceny opracowywanej koncepcji projektowej.
III. Przewidywany zakres projektu
- droga – ciąg główny ok. 1150m
- odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu.
- ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające z warunków i uzgodnień branżowych.

IV.. Zakres dokumentacji będzie obejmował:
1. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
2. sporządzenie koncepcji projektowych w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych – celem uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym lub ewentualnych konsultacji społecznych
3. przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej
4. przygotowanie materiałów do decyzji WziZT
5. w przypadku gdy przyjęte rozwiązania spowodują konieczność zajęcia działek nie będących działkami pasa drogowego, należy uzyskać zgody właścicieli zajmowanych terenów
6. - sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – poz. 462 (ze zmianami) oraz przepisami Prawa budowlanego obejmującego:
a)Branża drogowa
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi
- profil podłużny w skali 1: 500/50
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w odległościach nie większych niż 50m,
oraz w miejscach charakterystycznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych w tym szczegóły wjazdów indywidualnych, szczególnie wjazdów skomplikowanych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych

b) Branża sanitarna – kanał deszczowy
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla kanalizacji deszczowej
- profil podłużny kanału deszczowego
- lokalizacja kanału w przekrojach poprzecznych
- przekroje typowe
- rysunki szczegółów rozwiązań projektowych
- tabele robót sporządzone na podstawie danych z przekrojów poprzecznych

c) Inne projekty branżowe – jeżeli ich wykonanie wynikać będzie z warunków i uzgodnień branżowych w przypadku zaistnienia kolizji z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi
W wycenie należy uwzględnić projekt przełożenia 3szt. słupów świetlenia ulicznego.

d) Pozostałe
- operat wodnoprawny 2egz. ( jeśli jego sporządzenie wynikać będzie z przyjętych rozwiązań)
- opinię geotechniczną oraz projekt geotechniczny ( w zależności od klasyfikacji geotechnicznej obiektu)
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
-mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Projekt , przedmiar robót, specyfikacja techniczna winny być opracowane również w wersji elektronicznej.
Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.
Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe w tym zgody na wejście w teren oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 101 tel. 14/688-01-16
5. Termin wykonania zamówienia do :
- przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej - 15.06.2015 r
- przygotowanie materiałów do decyzji wz -30.06.2015 r
- opracowanie projektu - 30.11.2015 r.
6. Termin i sposób zapłaty: termin zapłaty do 30 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu w dwóch etapach , po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 80% wartości całego zamówienia po złożeniu w urzędzie Gminy Tarnów kompletnej dokumentacji,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę

V. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 07.05.2015r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ul. Sportowej w Tarnowcu.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Formularz oferty

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2015 09:18
Ostatnia zmiana dnia: 2015-05-11 11:21:56
Dokument oglądany razy: 735
Nie podlega Ustawie