bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałki

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01
34, faks 014 688 01 03.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jodłówce-
Wałki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje między
innymi: roboty budowlane i wykończeniowe instalacja wewnętrzne wod.-kan. instalacja centralnego
ogrzewania, kotłownia instalacja elektryczne instalacja gazowa technologia kuchni drogi, chodniki,
ogrodzenie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 30% którym mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium
może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wadium
w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnow nr 51
8589 0006 0250 0926 0360 0003 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: (Wadium - Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Jodłówce-Wałki). Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie
później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 3.W
razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny
składania ofert w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnów, pok.6A/Dziennik Podawczy/,
natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty. 4.Zamawiający zwraca
wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
Zgodnie z art. 24 ust. 2a.- Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w
wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu - budowa obiektów
kubaturowych i wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego
warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia
z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w
specjalności konstrukcyjno -budowlanej, jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w
zakresie instalacji sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania i gazowych oraz jedna osobą do
kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi
przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w
art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć
będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.
Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem RMS.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1 - Cena - 95
•2 - Okres gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków
pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe
niskie temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od
Wykonawcy. 1.2 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się
zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż
wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał
Zamawiający lub wyższych. 1.3 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W
przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli
jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana postanowień umowy w związku z
zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w
interesie publicznym. 1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający
przewiduje ponadto zmiany następujące: 2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez
właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w
związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji
robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych.
2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest
konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca
wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy
Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjnoadministracyjną
umowy (zmiana numeru konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
wskazanych do kontaktów między stronami).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-
100 Tarnów ul.Krakowska 19 (pok.101) w cenie 40zł lub nieodpłatnie na stronie internetowej
zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul.Krakowska 19 na dzienniku podawczym.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w tym samym dniu o godz. 12.15 (sala 207- II piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Przedmiary

- Specyfikacja techniczna

- Dokumentacja

- Projekt umowy

- Odpowiedź nr 1

- Odpowiedź nr 2

- Schematy elektryczne

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.03.2015 11:07
Ostatnia zmiana dnia: 2015-05-20 10:59:16
Dokument oglądany razy: 1948
Podlega Ustawie