bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tarnów - IR. 271.3.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Tarnów
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
Strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl
Numer telefonu: 14 688-01-16 lub 14-688-01-34
Numer faksu: 14 688-01-30
e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 24 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory – jako trzy odrębne części (oferty częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399, z późn. zmianami).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90533000-2 - Usługi zagospodarowania odpadów

Powierzchnia gminy Tarnów wynosi 86,78 km2.
Według stanu na 31.12.2014r. liczba mieszkańców gminy Tarnów wyniosła 24 912 osób.
Prognoza ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz zbierania z terenu gminy Tarnów w roku 2015 została ustalona na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady z terenu gminy, jednostkowych wskaźników dla terenów wiejskich zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 i w Planie Gospodarki Odpadami w Województwie Małopolskim z 2012 r. Ustalone ilości przewidzianych do odbierania odpadów są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do faktycznej ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców.
Prognoza dotycząca ilości i składu morfologicznego zbieranych odpadów w okresie trwania umowy:

- kod odpadu 20 03 01 zmieszane odpady komunalne – 2 234,0 ton/rok ,
- kod odpadu 15 01 01, 20 01 01 papier i tektura – 63,7 ton/rok
- kod odpadu 15 01 07, 20 01 02 szkło – 669,7 ton/rok
- kod odpadu 15 01 02, 20 01 39 tworzywa sztuczne –252,8 ton/rok
- kod odpadu 15 01 04, 20 01 40 metale – 5,11 ton/rok
- kod odpadu 20 02 01 ulegające biodegradacji – 16,42 ton/rok
- kod odpadu 20 03 07 wielkogabarytowe - 73,7 ton/rok

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie usługi: 01.07.2015 r
B/ zakończenie usługi: 30.06.2017 r
Załączniki:

- SIWZ

- UE ogłoszenie

- Zmiana SIWZ

- UE ogłoszenie - zmiana

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.03.2015 15:52
Ostatnia zmiana dnia: 2015-05-29 14:22:05
Dokument oglądany razy: 1275
Podlega Ustawie