bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 300 w Radnej - GK.271.7.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 300 w Radnej.

Zakres prac obejmował będzie m.in.:
Montaż słupów - 11 szt.
Montaż opraw oświetleniowych – 12 szt.
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej – 519 mb
Montaż rozłącznika RSA

2. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

III. Warunki
Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w oparciu o przedłożony przedmiar robót.
Do wglądu, w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, projekt budowlany.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-15
Termin wykonania zamówienia do 30.06.2015 r.
Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 22.04.2015r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 300 w Radnej.”
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Formularz ofertowy

Przedmiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.04.2015 10:13
Ostatnia zmiana dnia: 2015-06-08 13:00:40
Dokument oglądany razy: 738
Nie podlega Ustawie