bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 10 098 502,06 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 rok - FN .271.1.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2013 r, poz 907, ze zm./ zwaną dalej ustawą. Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 10 098 502,06 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 rok.

I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,
Adres strony internetowej: www.gmina.tarnow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości większej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 10 098 502,06 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 rok.

Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:

1. Udzielenie kredytu do kwoty 10 098 502,06 złotych – kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę do wiadomości banku na 1 dzień roboczy wcześniej - na rachunek kredytobiorcy.

2. Spłata kredytu w latach i kwotach: a) 2016 rok - 600 000,00 zł b) 2017 rok - 600 000,00 zł c) 2018 rok - 800 000,00 zł d) 2019 rok - 1 000 000,00 zł e) 2020 rok - 1 250 000,00 zł f) 2021 rok - 1 250 000,00 zł g) 2022 rok - 1 595 502,06 zł h) 2023 rok - 1 500 000,00 zł i) 2024 rok - 1 503 000,00 zł
3. Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 29.02.2016 r.

4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach :

a) odsetki od kredytu za rok 2015 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2015 r.

b) odsetki za lata 2016 – 2024 – w terminach spłaty rat kapitałowych.

5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.

7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią.

8. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: lipiec 2015 – grudzień 2024 r.
Załączniki:

- SIWZ

- UE - ogłoszenie

- Formularze

- Załącznik excel

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3

- Wyjaśnienia do odpowiedzi nr 3Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.04.2015 10:22
Ostatnia zmiana dnia: 2015-06-19 11:08:23
Dokument oglądany razy: 1743
Podlega Ustawie