bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę drogi nr 65 - ul. Brzozowa w Koszycach Małych zniszczonej podczas powodzi w 2010 r. - GK.271.14.2011

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania/ o zamówieniu


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi nr 65 ul. Brzozowa w Koszycach
Małych w km 0+000 do 0+800 - zniszczonej podczas powodzi w 2010r.
Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 23 32 20 7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg
dodatkowy 45 23 24 52 5 - roboty odwadniające i nawierzchniowe

Zakres robót: roboty ziemne wykonanie podbudów odbudowa kanalizacji opadowej wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 wpok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 30 - 09- 201 Ir.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22
prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1 .Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik Podawczy/ w terminie do dnia 02.08.2011 r do godz. 10:00 Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:15 (sala 207II piętro).

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje
się zawarcia umowy ramowej.

Dokumenty:

-SIWZ/Przedmiary

-Dok. techniczna

- Odpowiedź

- Wynik

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.07.2011 08:55
Ostatnia zmiana dnia: 2011-08-04 14:37:58
Dokument oglądany razy: 1218
Podlega Ustawie