bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 12.250 m2 w roku 2015, co stanowi ok. 3,5 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m - GK.271.15.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 12.250 m2 w roku 2015, co stanowi ok. 3,5 km dróg o szerokości od 2,6 m do 5,5 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 3,5 km,
2. korytowanie na głębokość 40 cm /roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km/ w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm korytowania (+ -),
3. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -),
4. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 8.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
5. frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km w ilości 1.200m2,
6. wykonanie warstwy bitumicznej:
a) warstwa wiążąca o średniej grubości 3 cm. w ilości 3.500m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy wiążącej (+ -),
b) warstwa ścieralna o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 12.250m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
7. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 8.750m2,
8. wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych – 30 szt,
9. wykonanie regulacji zaworów i zasuw wodociągowych – 30 szt.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa – 15 km,
2. Szerokość dróg od 2,6 m do 5,5 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 15 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

VI Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy,
B/ zakończenie robót ustala się: 16-10-2015 r.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.05.2015 16:05
Ostatnia zmiana dnia: 2015-06-24 14:26:54
Dokument oglądany razy: 823
Podlega Ustawie