bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, objętych KW nr TR1T/00053335/9 - GR.6840.14.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty 
O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, objętych KW nr TR1T/00053335/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 39/25,
- powierzchnia nieruchomości - 0.2079 ha ,
- opis nieruchomości - działka o konfiguracji kwadratu, niezabudowana,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „2 MN/U” - pod budownictwo mieszkaniowe,
- cena wywoławcza - 70 400,00 zł netto (16 971.63 euro),
- obciążenia nieruchomości - w strefie technicznej gazociągu wysokoprężnego w części ok.1/10,
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak,
- termin i miejsce przetargu - 14 lipca 2015 r. o godz. 930 , Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro)
- wysokość wadium – 14 080,00 zł,
- postąpienie - 710,00 zł,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 39/30,
- powierzchnia nieruchomości - 0.1788 ha
- opis nieruchomości - działka o konfiguracji prostokąta, niezabudowana,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „2 MN/U” - pod budownictwo mieszkaniowe,
- cena wywoławcza - 19 800.00 zł netto (4 773.27 euro),
- obciążenia nieruchomości - strefa techniczna linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV w części 8/10,
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - nie dotyczy,
- termin i miejsce przetargu - 14 lipca 2015 r. o godz. 945 , Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro)
- wysokość wadium – 3960,00 zł,
- postąpienie – 200,00 zł,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 39/32,
- powierzchnia nieruchomości - 0.2110 ha,
- opis nieruchomości - działka o konfiguracji prostokąta, niezabudowana,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „2 MN/U” - pod budownictwo mieszkaniowe,
- cena wywoławcza - 19 500.00 zł netto (4 700.95 euro)
- obciążenia nieruchomości - strefa techniczna linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV w części ok.9/10,
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak,
- termin i miejsce przetargu - 14 lipca 2015 r. o godz. 10 00 , Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro),
- wysokość wadium – 3900,00 zł,
- postąpienie – 200,00 zł,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- forma wniesienia wadium - przelew ,
- termin i miejsce wniesienia wadium - wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Gminy Tarnów numer rachunku bankowego: 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów, w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu,
- skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Pouczenie :

W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok.107 Urzędu Gminy Tarnów, nr telefonu 14-688-01-14.

Mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 11.06.2015 14:58
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-20 10:31:44
Dokument oglądany razy: 803
Nie podlega Ustawie