bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty remontowe w ZSP w Zbylitowskiej Górze

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze
II. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w ZSP w Zbylitowskiej Górze

Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie pomieszczeń do malowania (w tym demontaż i montaż drabinek gimnastycznych w sali gimnastycznej), zabezpieczenie podłóg i okien,
- szpachlowanie i malowanie 6 sal lekcyjnych – każda o powierzchni ok. 50 - 60m2 wg dołączonych wizualizacji (w tym malowanie lamperii i elementów metalowych - rury kanalizacyjne, c.o),
- malowanie sali gimnastycznej /ściany i lamperia/ wraz ze szpachlowaniem - powierzchnia
do malowania ok. 323 m2 wg załączonej wizualizacji.
- wykonanie drewnianych osłon na 8 kaloryferach o wymiarach 2,60x 1,20
- remont ubytków tynku i odgrzybianie ścian – ok. 40 m2,
- wymiana kratek wentylacyjnych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych wynika z udostępnianych przedmiarów oraz wizualizacji.

Użyte w wizualizacjach kolory i ich symbole oznaczone są wg wzornika f-my Zolpan.
Zamawiający wymaga, aby tynki dekoracyjne w salach nr 5, 7 i 8 pochodziły z firmy Zolpan. Zamawiający dopuszcza użycie farb innych firm, o kolorach analogicznych do zaproponowanych i parametrach (np. ścieralność) nie gorszych niż farby zaproponowane na wizualizacjach.
Wszystkie sufity są w kolorze białym, białe są również ściany nieopisane na wizualizacjach.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: nie później niż 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 20.08.2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. Inne informacje:

W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Agnieszka Papuga, Arkadiusz Dębosz –
/ tel. 14 6743029/


X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać:
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Oferowany termin wykonania zamówienia.
E. Okres gwarancji.
F. Warunki płatności.
G. Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: /
H. Dokumenty i oświadczenia.
I. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.

3. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

XI. Miejsce i termin składania.
1.Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 14.07.2015r. do godz. 10.00.
Adres: Zbylitowska Góra, ul. św. Floriana 1, 33-113 Zgłobice

2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena powinna stanowić:
-sumę cen elementów zamówienia określonych w przedmiarach i wizualizacjach.
2. Do wyceny i do wykonania należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spełniające wymagania zawarte w części III Opis przedmiotu zamówienia.
3. Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena - 95 %
Okres gwarancji – 5 % - maksymalnie punktowany okres to 5 lat
XIV. Załączniki do zaproszenia:
1) Formularz ofertowy.
2) Projekt umowy
3) Przedmiary
4) Wizualizacje sal

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.07.2015 12:12
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-21 15:33:55
Dokument oglądany razy: 853
Nie podlega Ustawie