bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont kotłowni na basenie szkolno-rehabilitacyjnym w Woli Rzędzińskiej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1. Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej.

2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni na basenie szkolno-rechabilitacyjnym 3.2. Zakres prac obejmuje dostawę wraz z:
3.2.1 wymiana zaworów 1” wraz z śrubunkami 4 szt. zaworu klapowego 40mm , materiały do usunięcia nieszczelności , rura wodna.
3.2.2. Podłączenie stacji uzdatniania wody HOME 22
3.2.3. . Montaż stacja automatycznego uzupełniana wody BUW
3.2.4. . Przegląd kotłów

4. Tryb udzielania wyjaśnień:
Każdy oferent ma prawo do bezpośredniej wizualizacji istniejącej kotłowni w godzinach pracy basenu .

5. Terminy:
5.1. rozpoczęcie prac: nie później niż 03.08.2015

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia;
6.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia;
6.3 Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.
6.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8. Inne informacje:
W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

9. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Józef Lazarowicz– tel. 14 692 - 401.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
10.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
10.2 Szczegółowa część oferty powinna zawierać:
10.2.1 Nazwę i adres zamawiającego;
10.2.2 Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, nr NIP;
10.2.3 Nazwę zadania, na które składana jest oferta;
10.2.4 Oferowany termin wykonania zamówienia.;
10.2.5 Okres gwarancji;
10.2.6 Warunki płatności;
10.2.7 Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: ……………/;
10.2.8 Dokumenty i oświadczenia;
10.2.9 Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.
10.3 Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

11. Miejsce i termin składania ofert oraz sesja otwarcia ofert.
11.1 Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 31.07.2015 r.
do godz. 10.00. W Zespole Szkół publicznych w Woli Rzędzińskiej 253 a
11.2 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1 Podana w ofercie cena powinna stanowić: sumę cen elementów zamówienia
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
12.2 Do wyceny i do wykonania należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w instalacjach co spełniające wymagania zawarte w części 3 Opis przedmiotu zamówienia.
12.3 Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena – 90 %;
Okres gwarancji – 10 % (maksymalnie punktowany okres to 5 lat).

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.07.2015 12:06
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-28 12:06:04
Dokument oglądany razy: 658
Nie podlega Ustawie