bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu fragmentu chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Zgłobice na długości ok. 75 mb.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie remontu fragmentu chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Zgłobice na długości ok. 75 mb.
1. Zakres prac obejmował będzie m. in.: 
1) wykonanie prac ziemnych wraz z odwozem ziemi samochodem samowyładowawczym na odległość do 1 km – ok. 36 m3,
2) ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej – 45 m,
3) ułożenie krawężnika betonowego12x30cm na ławie betonowej – 45 m,
4) wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 88,2m2,
5) wykonanie podbudowy pod wjazdy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm – 44,2m2,
6) wykonanie chodnika z kostki Holland gr. 6 cm kolor szary – 83,3m2,
7) wykonanie chodnika z kostki Holland gr. 6 cm kolor czerwony (pasek) – 4,9 m2,
8) wykonanie chodnika z kostki Holland gr. 8 cm kolor czerwony (zjazdy) – 44,2 m2,
9) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 15 m2,
10) wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o gr. 5 cm - 15 m2,
11) plantowanie terenu za obrzeżem,
12) uporządkowanie terenu.

2. Wartość brutto za wykonanie w/w robót drogowych będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.
3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac. 
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w oparciu o zakres prac przedstawiony w pkt II, ppkt.1. jako załącznik do zapytania.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-15
4. Termin wykonania zamówienia do 30.10.2015 r.
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 2.10.2015r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: Wykonanie remontu chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Zgłobice.
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.Załączniki:
- Formularz (odt)
- Formularz (pdf)Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.09.2015 11:00
Ostatnia zmiana dnia: 2015-09-28 11:00:50
Dokument oglądany razy: 656
Nie podlega Ustawie