bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej nr 419 w Porębie Radlnej w km 0+000 do 0+860 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r. - GK.271.26.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej nr 419 w Porębie Radlnej w km 0+000 do 0+860 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.

(kody CPV: 45 23 32 20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Zakres robót obejmuje między innymi:
• Uzupełnienie podbudowy
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej

2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 05.12.2015 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- PrzedmiaryOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.10.2015 15:30
Ostatnia zmiana dnia: 2015-11-20 13:00:10
Dokument oglądany razy: 679
Podlega Ustawie