bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - GR.6840.18.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPostępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyWójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowcu, objętej KW nr TR1T/00053335/9:
- oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – działka nr 33/130,
- powierzchnia nieruchomości - 0.13 ha ,
- opis nieruchomości - działka o konfiguracji wielokąta, niezabudowana,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczono
symbolem „A” jako obszar o funkcji między innymi mieszkaniowej,
- cena wywoławcza - 43 000,00 zł netto (10 239.56 euro),
- obciążenia nieruchomości - strefa techniczna linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV
w części 7/13,
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak,
- termin i miejsce przetargu - 2 grudnia 2015 r. o godz. 930 , Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro)
- wysokość wadium – 8 600,00 zł,
- postąpienie - 430,00 zł,
- forma wniesienia wadium - przelew ,
- termin i miejsce wniesienia wadium - wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Gminy Tarnów numer rachunku bankowego: 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów, w terminie do dnia 28 listopada 15 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu,
- skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Pouczenie :
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok.107 Urzędu Gminy Tarnów, numer telefonu 14/ 688-01-14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.10.2015 11:38
Ostatnia zmiana dnia: 2015-12-03 13:16:59
Dokument oglądany razy: 856
Nie podlega Ustawie