bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów w roku 2016, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym - SA.2600.1.20.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów w roku 2016, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 2.1 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacane za pomocą opłaty z dołu, dotyczące: a) przesyłek listowych nierejestrowanych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, b) przesyłek listowych rejestrowanych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, c) paczek pocztowych, d) przesyłek kurierskich z uwzględnieniem gabarytów określonych rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). 2.2. Usługi codziennego doręczania zwrotnego potwierdzenia odbioru i zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku do siedziby Zamawiającego przy ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. 2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania terminów doręczania przesyłek pocztowych zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529,. 2.4. Wykonawca zobowiązany będzie doręczać przesyłki listowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.). 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług doręczania przesyłek w Polsce i za granicami kraju. 2.6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsc zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 2.7. Przesyłki kurierskie to przesyłki listowe oraz paczki, które Wykonawca zobowiązuje się doręczać w Polsce i za granicami kraju w gwarantowanych terminach określonych w formularzu ofertowym. 2.8.Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci odcisku pieczęci o treści podanej przez Wykonawcę. 2.9. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek oraz zestawienia ilościowego przesyłek, według którego dokonywane będą płatności za wykonaną usługę w cyklach miesięcznych. 2.10. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.11. Odbiór przesyłek codziennie w godzinach 14-15 w siedzibie zamawiającego/ miejscu wskazanym przez wykonawcę.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP

- załączniki (wer. doc)

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.11.2015 14:29
Ostatnia zmiana dnia: 2015-12-08 15:48:41
Dokument oglądany razy: 723
Podlega Ustawie