bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych - SA.5541.1.1.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


dotyczy: udzielemia zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

Gmina Tarnów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

1 Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

2 Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

3 Warunki
Podmioty posiadające uprawnienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.11.2009 r. Dz.U. Nr 210, poz. 1627 w sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.1. Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19, pok. Nr 6a – dziennik podawczy.

2. Kryteriami oceny ofert są: cena za przeprowadzenie badania – waga 100 %.

3. Osoba do kontaktu: Pani Jolanta Kałuża tel. 14 688-01-26.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

a.Nazwę i adres zamawiającego.
b. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe / tel., fax, e-mail, /Nr NIP.
c. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
d. Termin wykonania zamówienia.
e. Cenę oferty: wartość brutto ................ zł. / słownie: .............. / za osobę.
f. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania zamówienia.
g. Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument określający sposób reprezantacji
i umocowanie osób podpisujących ofertę.

5. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. Dokumentacja i oferty do wglądu u osoby wyznaczonej do kontaktu.

Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem " nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. 22 stycznia 2016 r. do godziny 10:00.Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.01.2016 15:05
Ostatnia zmiana dnia: 2016-01-14 15:05:33
Dokument oglądany razy: 532
Nie podlega Ustawie