bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług na wynajem koparko-spycharki na teren Gminy Tarnów w ilości 1500 godzin w roku 2016 - GK.271.2.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz 2164)

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na wynajem koparko-spycharki na teren Gminy Tarnów w ilości 1500 godzin w roku 2016.

Parametry koparko-spycharki:
napęd na 4 koła
pojemność łyżki przedniej ok. 1 m3
pojemność łyżki tylnej 0,25÷0,60 m3
długość ramienia ok. 6 m
tylna łyżka wymienialna na większą oraz do pogłębiania i odtworzenia rowów.

Uwaga!
1) Wykonawca usługi winien dysponować dwiema koparko – spycharkami o parametrach określonych w specyfikacji przetargowej,
2) Drogi i działki gminne na których będą wykonywane prace usytuowane są na terenach o różnym ukształtowaniu np. górzystym, niekiedy w terenie leśnym często o dużym nachyleniu i spadku.

kod CPV: 45.52.00.00.8 - Wynajem koparki wraz z obsługą operatora

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 16.12.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.02.2016 15:33
Ostatnia zmiana dnia: 2016-02-18 14:32:38
Dokument oglądany razy: 759
Podlega Ustawie