bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przebudowę pomieszczeń oddziału przedszkolnego z dobudową schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu na działce nr 366 w Błoniu, Gmina Tarnów - IR.7011.28.2015/2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego z dobudową schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu na działce nr 366 w Błoniu, Gmina Tarnów.
Zakres robót obejmuje:
A/ Wykopy pod fundamenty i wykonanie schodów zewnętrznych
B) Wykonanie wykucia parapetu i montaż drzwi zewnętrznych
C) Montaż okien oddymiających
D) Wykonanie ścianek obudowy klatki schodowej i sufitu podwieszanego na poddaszu
E) Osadzenie stolarki, wykonanie instalacji wewnętrznych
F) Wykonanie nawierzchni utwardzonych
G) Uporządkowanie placu budowy

III. Warunki
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Budowlanym, przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
3.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel.
14/688-01-34 lub 14/688-01-16
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 15.06.2016 r.
5.Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 14.03.2015 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego z dobudową schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu.
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Załączniki:

- Przedmiary

- STWIOR

- Projekt budowlany

- Formularz/Oświadczenie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.02.2016 09:02
Ostatnia zmiana dnia: 2016-03-17 10:14:24
Dokument oglądany razy: 808
Nie podlega Ustawie