bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobicach - IR-7011/16/2014/2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego z zagospodarowaniem  terenu wokół budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobicach

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
A/ koncepcji funkcjonalno – przestrzennej budynku dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zgłobicach
B/ pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego z zagospodarowaniem
terenu wokół budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobicach”.

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość planowanego obiektu i układ funkcjonalny
Planowana jest budowa budynku dla pojazdów strażackich Jednostki OSP w Zgłobicach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku na działce nr 297 i nr 259/2 o pow. 0,13 ha

3.Program funkcjonalny:
Na parterze budynku:
- 2 garaże dla OSP z przeznaczeniem na min. dwa samochody strażackie – zgodnie z wytycznymi
obowiązującymi dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
(wymogi to min. dwa samochody średnie czyli ciężarowe ), przyczepę przeciwpowodziową wraz ze
sprzętem dodatkowym, suszarnia na węże strażackie z napędem elektrycznym o wys. 10 m
- sala wielofunkcyjna –min. 80 m2
- szatnia
- zaplecze kuchenne /bez gotowania/
- zaplecze socjalne
- zaplecze sanitarne
- pomieszczenie biurowe
- pomieszczenie magazynowe
Na poddaszu budynku:
- sala wielofunkcyjna o pow. min. 40 m2
- sala wielofunkcyjna mała –pow. min. 30 m2
- zaplecze socjalne
- zaplecze sanitarne
- pomieszczenie szatniowe i magazynowe
Mapę do celów projektowych zapewnia Zamawiający.

5.Zakres opracowania obejmuje:
a) opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej budynku
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach dla uzgodnionej przez
Zamawiającego koncepcji - w 5 egz
-architektura,
-konstrukcja,
-instalacja wewnętrzna elektryczna
-instalacja wewnętrzna wod –kan, gaz i cwu,
-instalacja wewnętrzna CO z kotłownią
- klimatyzacja
- instalacja pneumatyczna w garażu
- instalacja selektywnego wywoływania
- instalacja do automatycznego włączenia kompresora i oświetlenia alarmowego
- projekt instalacji niskoprądowych (alarm, monitoring,internet, rtv, system domofonu
zewnętrzny i wewnętrzny)
-projekt oświetlenia terenu,
-projekt przyłączy i przełożenia sieci kolidujących,
-projekt drogowy dojść, chodników i parkingów
- projekt ogrodzenia terenu
-plan zagospodarowania działki z uwzględnieniem elementów malej architektury (ścianka
wspinaczkowa, wiata grilowa).
c) zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie,
d) kosztorys inwestorski – 1 egz
e) przedmiary - 1 egz
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz
g) uzgodnienia rzeczoznawców.
Projekt powinien uwzględnić zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla budynku w zakresie zaopatrzenia w odnawialne źródła energii.

Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf, dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.


Wartość brutto za opracowanie w/w projektu będzie kryterium wyboru oferty.

6. Terminy:
a) - opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej do 15.04.2016 r
b)- opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego do 30.08.2016 r


7. Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 na Dzienniku Podawczym pok. 6A, w terminie do dnia 07.03.2016 r do godz. 12.oo w zaklejonej kopercie opisanej:”oferta na opracowanie projektu budynku dla OSP w Zgłobicach”

mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.02.2016 08:53
Ostatnia zmiana dnia: 2016-03-17 10:19:04
Dokument oglądany razy: 864
Nie podlega Ustawie