bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi gminnej 271 i 272 w Radlnej - GK.271.8.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi
gminnej 271 i 272 w Radlnej.

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
wykonanie mapy do celów projektowych,
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy /jeśli wymagana/,
uzyskanie wymaganych zezwoleń i uzgodnień,
opracowanie projektu budowlanego – 4 egz.,
opracowanie operatu wodnoprawnego – 2 egz.,
opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ślepego,
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca opracowania jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

3. Wartość brutto za opracowanie w/w projektu wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

III. Wytyczne do projektu:
1. W wycenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości projektu.
2. Przepust będzie zabudowany w pasie drogowym na granicy działek 271 i 272 w Radlnej na cieku wodnym tzw. Radlanka.
3. Należy przyjąć takie wymiary przepustu aby uwzględnić ponadnormatywne ilości wód, jakie mają miejsce podczas ekstremalnych warunków pogodowych i podtopień.
4. Minimalne światło przepustu ramowego 2,0 m wysokość i 4,50 m szerokość.
5. Przepust ramowy składany z dwóch gotowych prefabrykatów żelbetowych.
6. Wlot i wylot zakończony przyczółkami żelbetowymi.
7. Przed wlotem i za wylotem umocnienie z płyt ażurowych.
8. Na przepuście nawierzchnia asfaltowa, której rzędna jest dostosowana do istniejących warunków terenowych.
9. Zaprojektować bariery pochwytowe.

IV. Termin wykonania zamówienia do 31.08.2016 r.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-43.

V. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 9.03.2016r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego na budowę przepustu ramowego w pasie drogi gminnej nr 271 i 272 w Radlnej.”

VI. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

VII. Warunki Płatności:
Płatność przelewem w ciągu 30 dni od przedłożenia w Urzędzie Gminy Tarnów prawomocnego pozwolenia na budowę przepustu ramowego.
Załączniki:
- Mapa z zaznaczoną lokalizacją przepustu.
- FormularzOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.03.2016 16:07
Ostatnia zmiana dnia: 2016-03-17 11:57:57
Dokument oglądany razy: 821
Nie podlega Ustawie