bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy i przedszkola oraz dobudowa schodów zewnętrznych - IR -271.1.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyOgłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy i przedszkola oraz dobudowa schodów zewnętrznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres robót obejmuje: - podest zewnętrzny - roboty rozbiórkowe - ściany wewnętrzne, zamurowania - wykonanie posadzek - stolarka okienna i drzwiowa - tynki, okładziny, malowanie - instalacje sanitarne, co, elektryczne - prace wykończeniowe - zamierzenie geodezyjne powykonawcze.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 50% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Projekt umowy
- Przedmiary
- Specyfikacja techniczna
- Projekt

- Odpowiedź 1

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.02.2016 10:33
Ostatnia zmiana dnia: 2016-03-22 07:40:50
Dokument oglądany razy: 1557
Podlega Ustawie