bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec i Nowodworze.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyPostępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164./
I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec i Nowodworze.”
(kody CPV: 45 23 14 00 - 9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45 31 11 00 - 1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 31 61 10 - 9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
 budowa linii kablowej kablem YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości – 1042 m
 postawienie słupów – 21 szt.
 montaż opraw – 22 szt.
2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.06.2016 r.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Kosztorys
- Fundament
- Mapy
- Projekt zasilania

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.02.2016 13:01
Ostatnia zmiana dnia: 2016-04-01 08:55:57
Dokument oglądany razy: 890
Podlega Ustawie