bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej tzw. Bocznej od ul. Zgłobickiej, wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną w miejscowości Zgłobice - GK.271.9.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyPostępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej tzw. Bocznej od ul. Zgłobickiej, wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną w miejscowości Zgłobice.”

(kody CPV: 45 23 32 22 – 1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45 23 24 10-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45 23 14 00 - 9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45 31 00 00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45 23 13 00 -8– roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Zakres robót obejmuje między innymi:

wykonanie kanalizacji opadowej fi 315mm dł -242 mb,
wykonanie korytowania i podbudowy na drodze,
wykonanie nawierzchni asfaltowej wiążącej gr. 5 cm i ścieralnej gr. 5 cm – 1085 m2,
zabudowa krawężnika na ławie betonowej – 412 mb,
budowa chodnika z kostki – 409 m2,
budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm – 165mb,
budowa studni rewizyjnych – 7 szt,
montaż linii elektrycznej napowietrznej AaXSn 2x35mm – 114 m
postawienie słupów – 2 szt.
montaż opraw – 2 szt.
2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.06.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 20% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.Załączniki:
- SIWZ
- Przedmiary

- BZP

- Projekt

- Projekt wykonawczy - kanalizacja

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 10.03.2016 14:42
Ostatnia zmiana dnia: 2016-04-12 15:49:53
Dokument oglądany razy: 1161
Podlega Ustawie