bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy ścieżki rowerowej na dł. ok. 450 mb przy ul. Wolskiej /droga powiatowa nr 1350K/ w Koszycach Małych oraz remontu trzech fragmentów chodników zlokalizowanych przy ul. Głównej ok. 350 mb /droga powiatowa nr 1356K/ w Koszycach Małych oraz przy ul. Słonecznej ok. 200 mb /droga powiatowa nr 1396K/ w Zgłobicach w 2011 r. - GK.271.16.2011

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania/ o zamówieniu


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy ścieżki rowerowej na dł. ok. 450 mb przy ul. Wolskiej /droga powiatowa nr 1350K/ w Koszycach Małych oraz remontu trzech fragmentów chodników zlokalizowanych przy ul. Głównej ok. 350 mb /droga powiatowa nr 1356K/ w Koszycach Małych oraz przy ul. Słonecznej ok. 200 mb /droga powiatowa nr 1396K/ w Zgłobicach w 2011 r.

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45 23 31 20 6 – roboty w zakresie budowy dróg
dodatkowy 45 23 24 52 5 - roboty odwadniające i nawierzchniowe
Zakres robót:
roboty rozbiórkowe
roboty ziemne
wykonanie podbudów
odbudowa kanalizacji opadowej
wykonanie ścieżki rowerowej oraz remont chodnika z kostki brukowej

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul.
Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym
www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 10-11- 2011r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa
zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 2 obiektów odpowiadających swoim rodzajem i wartością
zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy za ten okres.
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą
zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy
wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 2.09.2011 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:15 (sala 207 II piętro).

XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.


Dokumenty:
- SIWZ
- Przedmiary
- Mapa

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.08.2011 15:29
Ostatnia zmiana dnia: 2011-09-07 11:21:31
Dokument oglądany razy: 1277
Podlega Ustawie